Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GENEL BİLGİLER

       Misyon

Üniversitemizin misyonu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamakla birlikte; yenilikçi, şeffaf, etkin ve hesap verilebilir bir mali yönetim kontrol sistemi oluşturarak, kurumsal yönetim ve işleyişe bu doğrultuda katkı sağlamaktır.

 

       Vizyon

Üniversitemizin vizyonu ve sorumlulukları doğrultusunda, üstlendiği danışmanlık hizmeti sayesinde görev alanına ilişkin konularda kurumsallaşmaya yön veren, mali saydamlığı etkin kılan öncü bir başkanlık olmak.

 

       Birimin Kurumsal Tarihçesi

Strateji Geliştirme Başkanlıkları 10 Aralık 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9’uncu ile 60'ıncı maddesinde ve 60'ıncı maddeye ek olarak 5436 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 15'inci maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulması öngörülmüş olup; 01.01.2006 tarihi itibariyle de Strateji Geliştirme Başkanlıkları faaliyetlerine başlamıştır.

 

Üniversitemiz, ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamak hedefiyle 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı yasa ile kurulmuş olup; bu tarih itibariyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı faaliyetlerine başlayarak örgütlenme sürecine girmiştir. Başkanlığımız kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde, sonuç odaklı bir yönetim anlayışını benimseyerek ilgili mevzuatlar kapsamında kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir.

 

       Birime İlişkin Bilgiler

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanuna ve bu Kanuna istinaden hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer verilen görevler dikkate alınarak aşağıda belirtilen şekilde dört alt birim olarak faaliyetlerini yürütmektedir:

  • Bütçe ve performans programı birimi
  • Stratejik yönetim ve planlama birimi
  • Muhasebe, kesin hesap ve raporlama birimi
  • İç kontrol ve ön malî kontrol birimi 

       Mevzuat Analizi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesine istinaden hazırlanan 07.10.1983 tarih ve 124 sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri bölümündeki, Üniversite İdari Teşkilat yapılanması başlığı altındaki 30. maddesinde yer verilen görev ve sorumluluklar Başkanlığımızca ifa edilmektedir.

 

Bununla birlikte Başkanlığımız 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu ve 60’ıncı maddelerinde belirtilen görevlerin yanı sıra 5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki:

  • Stratejik yönetim ve planlama, 
  • Performans ve kalite ölçütleri geliştirme, 
  • Bütçe ve performans programı,
  • Muhasebe, kesin hesap ve raporlama,
  • İç kontrol, 
  • Malî hizmetler fonksiyonlarını yerine getirmek Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları ile yasal yükümlülüklerini oluşturmaktadır. 

        Birim GZFT Analizi 

     A-Üstünlükler

A. Öğrenmeye açık, genç personel kadrosu ile tecrübeli ve bilgili personelin uyum içinde ve bilgi paylaşımı odaklı çalışması,

B. Ast-üst ilişkisinde güvenin ve etik değerlerin esas olması,

C. Mali alanda tereddütleri ve sorunları hızlı, verimli ve hesap verebilir şekilde; hukuka uygun olarak çözümleyen bir birim olunması,

D. Mevzuatın takibi ve uygulanması için gerekli çaba ve özenin gösterilmesi neticesinde ve diğer birimlere mali rehberlik ve danışmanlık yapılması nedeniyle güncel bilgi birikimine sahip personelin bulunması,

E. Yeniliğe ve gelişime açık, çözüm odaklı, deneyimli yönetim anlayışı,

F. Başkanlıkta var olan katılımcı, fikir ve bilgi paylaşımına açık, iş birliği odaklı çalışma kültürüdür.

 

      B- Zayıflıklar

A. Üniversitenin yarım asrı aşan köklü geçmişine rağmen, idari birimleri yeni teşkilatlanan bir Kurum olunması nedeniyle Başkanlığımız bünyesinde  tecrübeli  personel yetersizliği

B. Başkanlığımızla kurumdaki diğer birimlerdeki personel arasında kurumsal aidiyeti ve dayanışmayı artırıcı sosyal ve kültürel aktivitelerin yetersizliği kaynaklı iletişim ve koordinasyon eksikliği,

C. Harcama birimlerindeki yeni personelin mali mevzuata uyum sorunu yaşaması kaynaklı kurumsallaşmadaki eksiklikler,

D. Üniversitemizde tüm birimlerince sahiplenen ve etkin şekilde uygulanan bir iç kontrol sisteminin bulunmaması,

F. Görev alanımız kapsamına giren konularda hizmet içi eğitim ile yurt içi eğitimine yönelik bütçe kısıtının olması,

G. Fiziki mekânların çalışma ortamına uygun inşa edilmemiş olması,