Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

KANUNLAR
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
* 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
* 2489 sayılı Kefalet Kanunu
* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
* 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
* 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
* 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
* 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
* 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
* 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
* 6245 sayılı Harcırah Kanunu
* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
* 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
* 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
* 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
* 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
* 6098 sayılı Borçlar Kanunu
* 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Kanun
* 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
* 6543 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
* 4857 Sayılı İş Kanunu
* 3843 sayılı Yükseköğreti̇m Kurumlarinda İki̇li̇ Öğreti̇m Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğreti̇m Kanununun Bazı Maddeleri̇ni̇n Deği̇şti̇ri̇lmesi̇ ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi̇ Hakkında Kanun
* 5434 sayılı Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ Emekli̇ Sandiği Kanun
* 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
* 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
* 237 sayılı Taşıt Kanunu
* 4749 sayılı Kamu Fi̇nansmanı ve Borç Yöneti̇mi̇ni̇n Düzenlenmesi̇ Hakkında Kanun
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YÖNETMELİKLER 
* Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
* Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* Taşınır Mal Yönetmeliği
* Kamu İdareleri̇nce Hazırlanacak Strateji̇k Planlar ve Performans Programları İle Faali̇yet Raporlarına İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
* Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
* Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
* Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Bütçelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* Taşınır Mal Yönetmeliği
* Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
* Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
* Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 
* Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
* Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
* Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
* Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
* Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
* Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
* Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
* İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
* Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
* Memurlara Yapılacak Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
* Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
* Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
* Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik
* Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
* Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
* Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İlgili İdareye İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik
USUL VE ESASLAR
TEBLİĞLER
Enter text or code snippet...
UYGULAMA ESASLARI
REHBERLER
YÖNERGELER
FAYDALI BAĞLANTI ADRESLERİ