Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

MİSYON

Konya Teknik Üniversitesi'nin 2018 yılında kurulmasıyla birlikte faaliyetlerine başlayan Başkanlığımız, belirlenen bütçeyi etkin ve verimli bir şekilde kullanarak çağdaş üniversite hedefine ulaşabilmek için altyapı oluşturmak; bu amaçla ihtiyaç duyulan fiziki mekanların (eğitim-öğretim  ve araştırmaya yönelik binaların, sosyal ve kültürel alanların) tesisi, mevcut alanların bakımı ve onarımının yapılması, altyapı ve çevre düzenlemelerinin yapılanması elektrik, su, kanalizasyon, ısıtma ve haberleşme hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve her türlü teknik hizmeti görev edinmiştir.

 • Üniversitenin bina, tesis ve benzeri gereksinimlerine ve önceliklerine yönelik inceleme ve çalışmalarda bulunarak üst makamlara bildirilmesi.
 • Rektörlük tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda üniversitenin yıllık yatırım programlarının ve buna ilişkin bütçenin hazırlanması
 • Yatırım programları çerçevesinde ilgili projelerin ve ihale dosyalarının hazırlanması; ihalelerin sonuçlandırılması, inşaatların kontrol edilmesi, tamamlanan işlerin teslim alınması
 • Malzemeleri ve giderleri ilgili birimlerden karşılamak üzere, kampüsün elektrik, su, kanalizasyon, ısıtma, haberleşme, ihtiyaçlarının kesintisiz olarak sürdürülmesi, küçük acil-bakım onarımların, faaliyetlerde aksamaya yol açmayacak şekilde zamanında yapılması
 • Bir plan ve program dahilinde mevcut üniversite binalarının bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak
 • Malzemeleri ve giderleri ilgili birimlerden karşılanmak üzere yerleşke ağaçlandırma faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yeşil alan tesisi.

VİZYON

Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri dikkatle değerlendirip, üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmeti sunmak için çalışmaktır.


GENEL BİLGİLER

Başkanlığımız 18 Mayıs 2018 yılında Üniversitemizin kurulması ile birlikte hizmet vermeye başlamış olup, Gelişim Yerleşkesinde bulunan Rektörlük Hizmet Binasının 1. Katında 138 m²’lik daire başkanlığı ofisi, 149 m²’lik merkez çalışma ofisi ve 26 m²’lik proje ofisi, zemin katta; 68 m²’lik çalışma ofisi, 75,2 m²’lik teknisyen ofisi, 14 m²’lik tekniker ofisi, 93 m²’lik teknik atölye ve 10 adet toplamda 627,5 m²’lik depo alanları olmak üzere toplam 1090,7 m²’lik fiziki alanda 26 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.


KTÜN YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ POLİTİKASI

 • Paydaşların kalite süreçlerine katılım ve memnuniyetini yüksek düzeyde tutma, onlarla etkili iletişim ve iş birliği içinde olma
 • GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Plân ile uyumlu idari ve teknik faaliyetler sürdürme
 • Sürekli izleme, değerlendirme ve iyileştirme politikalarını yürütme
 • Güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanması için teknik destek sağlama
 • Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet ile toplumsal eşitliği gözetme yolunda engelsiz üniversite çalışmalarını yürütme 

KTÜN YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu, dezavantajlı gruplar dahil toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratan toplumsal katkı faaliyetlerinde bulunma

KTÜN YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM POLİTİKASI

Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini, ihale dosyalarını, yapı ile ilgili ihaleleri, yerleşke peyzaj planlarını, mevcut binaların bakım ve onarım işlerini yapmak ve bu bağlamda inşaatları kontrol ederek, tamamlanan inşaatları teslim alarak toplam kullanım alanlarımızın nitelik ve niceliklerini arttırılmasını hedeflemektedir.

 • Üniversitemizin fiziksel ortamının güvenli ve yeterli olması için gerekli kaynakları sağlama
 • Her türlü bilgi ve teknik gereksinimi karşılama
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleme
 • Gelişen teknolojiye ayak uydurma
 • Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanması için teknik destek sağlama
 • Birimin ihtiyaçlarını, çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlama ve güncelleme