Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

DEKANIN SUNUŞU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF), 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile kurulan Konya Teknik Üniversitesinin bünyesinde yer alan en büyük ölçekli fakültedir. 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu" olarak açılmış, 1971 yılında "Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi" ismini almış, 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile 1982-1983 eğitim-öğretim yılında Fakülteye dönüştürülmüştür. 

 

Meslek eğitiminde küresel yeniliklere uyum sağlanması, nitelikli insan gücü yetiştirerek istihdama katkı sağlanması, araştırma-geliştirme kültürünün geliştirilmesi, bölgesel ve küresel işbirliklerinin güçlendirilmesi temel önceliklerimizdir. Kamu-Üniversite-Sektör işbirliği çalışmalarına önem vermekteyiz. Bu bağlamda diğer üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimler, sanayi, diğer özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapılmakta, kurumsal hizmetler de verilmektedir. Sürekli geliştirmeye açık yaklaşımla sektörün beyin gücü, işgücü ve araştırmacı ihtiyacına cevap verebilecek uluslararası geçerlilikte eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme altyapısı sağlamak üzere, tüm kaynakları verimli, etkin kullanarak akademik ve fiziki altyapıyı güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Mezunlarımızın aldığı eğitimin uluslararası tanınırlığı, Europass Etiketli Diploma eki ile belgelendirilmektedir. Fakültemiz akademik kadrosu tarafından BAP, TÜBİTAK, çeşitli bakanlıklar ve Avrupa Birliği destekli çok sayıda araştırma projesi sürdürülmektedir.

 

MDBF, Üniversitemizin en çok sayıda öğrenciye, altı adet blokta hizmet veren en geniş kapalı alana sahip fakültesidir. Fakültemiz, akademik kadrosu ve idari kadrosu ile 13 bölüm ve 23 programda 5000 civarında öğrenciye lisans eğitimi vermektedir. 55 ülkeden yabancı uyruklu öğrencilerimiz de mevcuttur.

 

Fakülte yönetimimiz şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla, Üniversitemiz misyonu, vizyonu, politikaları ve stratejik planı doğrultusunda ilgili amaç, politika ve faaliyetlerin her kademede dikkate alındığı planlı, sistemli ve ilerleme odaklı bütünleşik bir yaklaşımla çalışmaları yürütmeyi hedeflemektedir.

 

MDBF yetkin ve dinamik akademik ve idari kadroları ile gerek yerel gerekse de bölgesel alanda Ülke ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli proje ve insan gücü yetiştirme hedeflerine hızla yürümektedir. Başarıları yükseltmenin önemli bir unsuru olan kurumsal kültür oluşturma ve aidiyet duygusunu güçlendirerek motivasyonlar sağlama çabaları artarak devam etmektedir.

 

 

Prof. Dr. Ali KÖKEN

Dekan

 

 

 

 

Misyon ve Vizyon

KTÜN MDBF’nin Vizyonu; 

Ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek mühendislik eğitiminde üst seviyelere erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda bulunabilme standartlarına sahip olmak, önde gelen saygın ve tanınmış bir eğitim kurumu olmaktır.

Fakültemiz vizyonu doğrultusunda MDBF Dekanlık birimimizin vizyonu;

Üst seviyelerde mühendislik eğitim-öğretimi ve mühendislik Ar-Ge ekosistemi oluşturma süreçlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlayacak, şeffaf bir idari ve akademik yönetim olmak’tır

 

Vizyona erişmek üzere KTÜN MDBF’nin Misyonu; 

Öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, mühendislik görevlerini başarıyla yerine getirerek kendi iş alanlarında tercih edilen, analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış; azimli, yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş; mühendislik uygulamaları için modern araçları kullanma yeteneğine sahip, çevre, sağlık, güvenlik ve mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş; iş etiğine uygun davranışlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır. Lisans eğitiminin yanında, bilimsel gelişmenin itici gücü olan lisansüstü eğitim gören öğrencilerine ulusal ve uluslararası kabul gören çalışmalar yaptırarak mühendislik bilim ve teknolojisine katkı sağlama, teknoloji geliştirme, bölgesel ve ulusal mühendislik ve endüstriyel problemlere çözüm getirme hedeflerini görev edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak üzere, nitelikli araştırıcılardan oluşan akademik insan gücünü arttırmak gayretindedir.

 

Fakültemiz misyonu doğrultusunda MDBF Dekanlık birimimizin misyonu;

- Bölümlerin hedeflediği nitelikte öğrenci ve akademisyen yetiştirebilmesi için idari süreçlerin ilgili mevzuat doğrultusunda, kuralına uygun, eşit, adil ve dengeli yürütülmesini sağlamak,

- Akademik, teknik ve fiziki altyapıyı hazırlamak,

- Bölümler ile Rektörlük üst yönetimi arasında idari köprü işlevini yürütmek,

- Eğitim-öğretim ve Ar-Ge altyapısını düzenlemek’tir.

Fakültemiz bina yerleşimi.

 

Temel Politika ve Öncelikler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) idaresinin amaç ve hedefleri birim politikaları doğrultusunda belirlenmektedir. MDBF’nin Yönetim, Kalite, Eğitim Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma fonksiyonlarını kapsayan birim politikaları şöyledir:

 • Üniversitenin misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu çalışmalar sürdürme
 • Şeffaf ve hesap verebilir yönetim yürütme
 • Ulusal ve uluslar arası akreditasyon standartlarında ve stratejik plan ile uyumlu akademik ve idari faaliyetler yürütme
 • Paydaşlarla etkili iletişim ve işbirliği içinde olma
 • GZFT(SWOT) analizini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • Sektörün beyin gücü, işgücü ve araştırmacı ihtiyacına cevap verebilecek uluslararası geçerlilikte eğitim-öğretim altyapısı sağlama
 • Araştırma-geliştirme birikimlerini ve yetkinliklerini artırma, öncü ve yenilikçi araştırmaları teşvik etme
 • Kamu-Üniversite-Sektör işbirliği çalışmaları, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti verme
 • Disiplinler arası işbirliğini özendirme
 • Kaynakları verimli, etkin kullanarak akademik ve fiziki altyapıyı güçlendirme
 • Fakültenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını sağlama, işbirliklerini artırma
 • Uluslararası kabul görmüş standartlarda kalite yönetimi sağlama ve sürdürme
 • Mezunların aldığı eğitimin uluslararası tanınırlığını sağlama ve bunu belgelendirme
 • Toplum yaşamına etkisi olabilen çalışmaları ile güncel konularda toplumu bilgilendirme
 • Kurumsal kültür oluşturma ve aidiyet duygusunu güçlendirerek motivasyonlar sağlama
 • Sportif, sosyal, kültürel etkinlikler yapılmasını sağlama

 

MDBF’nin Güçlü Yönleri;

• Teknik bir üniversitenin birimlerinden biri olmak,

• Yeni ve güncel teknolojileri kullanabilme ve adapte olabilme yeteneği,

• Deneyimli akademik yapı ve 50 yılı aşkın eğitim-öğretim geleneğine sahip olması,

• Mezunların iş yaşamında tercih edilmesi ve önemli görevlerde başarı ile rol alması

• Bazı lisans programlarının MÜDEK akreditasyonu almış olması,

• Akademisyenlerin uluslararası iletişim ve işbirliği içerisinde olması,

• Kamu ve özel sektöre bilimsel ve teknolojik danışmanlık hizmeti verilebilmesi,

• Programların çeşitliliği ve başarıları,

• Programların ilgili sektörlerle ve kamu kurumları ile ilişkilerinin bulunması,

• Çift anadal ve yandal imkânları.

MDBF’nin Fırsatları;

• Yeni kurulan ve yeni yapılanma sürecinde olan bir üniversitede olmak,

• KOP ve UNİKOP gibi oluşumlar içerisinde yer almak,

• Hem sosyo-kültürel, hem de sanayi merkezi olan Konya’da yer alıyor olmak,

• Konya’nın konumu, yaşam koşulları ve yurt içi ve yurt dışından ulaşım kolaylıkları,

• Sanayinin proje ve teknik destek ihtiyacı,

• Türkiye’nin ve dünyanın nitelikli işgücüne artan talebi,

• İl ve bölgedeki farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği potansiyeli,

• Disiplinler arası çalışma potansiyeli,

• Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler,

• Erasmus vb. olanaklar ve bunlar aracılığı ile yurtdışı staj/eğitim/işbirliği imkânları,

• Yeni yasal düzenlemeler ve uluslararası mutabakatlar ile yeni iş/proje imkanları,

• Pandemi sonrası uzaktan çözümlere adaptasyon sağlanması

 

MDBF’nin Zayıf Yönleri:

• Öz gelirlerin ve bütçenin yetersizliği,

• Kurum hafızası oluşturmadaki eksiklikler, veriye ulaşmadaki doğruluk ve hız sorunu,

• Kurumsal kültürün henüz oluşmamış olması,

• Kurumsal başarıların tanıtım eksikliği,

• Uluslararası proje fonlarından yararlanma düzeyinin akademik potansiyelin altında olması,

• Akademisyen ve öğrencilerin uluslararası kurum/kuruluşlardan aldığı ödüllerin yetersizliği,

• Ar-Ge çalışmalarının ve patent sayısının akademik potansiyele kıyasla az olması

• Dışarıya laboratuvar hizmetlerinin sayısının ve gelirlerinin yetersizliği,

• Fakültemize yerleşen öğrencilerin sınav sistemindeki sıralamasının (puanının) düşük olması

• Başka bir yerleşkenin içerisinde çalışmaların sürdürülmesi, binamızın olmaması,

• Laboratuvarlarda donanımların güncelleme eksikliği ve teknik eleman eksikliği,

• Akredite çalışmalarının tüm programlarda olmaması,

MDBF için Tehditler:

• Yerleşkede diğer bir üniversiteye bağlı olmak,

• Vakıf üniversitelerinin çoğalması ve yeni açılan üniversitelerde sadece belirli bölümlere ağırlık verilmesinin birçok mühendislik bölümünün tercih edilmesini engellemesi

• Tüm mühendislik fakültelerinde (Vakıf üniversiteleri dahil) ağırlık verilen bölümlere yerleşen öğrenci sayısının fazlalığının eğitim-öğretimi, araştırma-geliştirmeyi etkilemesi,

• Belli mühendislik bölümlerine ağırlık verilmesi sonucu bu bölümlerden istihdam ihtiyacının çok üzerinde mezun verilmesi ile bu öğrencilerin geleceklerinin çok daha rekabetçi olması

• Tasarruf tedbirleri,

• Yasa koyucuların üniversite dinamikleri üzerinde üniversite sıralama sistemlerini etkileyecek rollere sahip olması,

• Değişken ekonomik ve diğer etkiler,

• Bazı bölümlerde ikinci öğretim programlarının olması,

• Üniversitenin ve Fakültenin tanınırlığının yetersizliği

 

Fakültemiz, bölgemizin en köklü Mühendislik Fakültesi olarak eğitim ve araştırma alanlarında ilk sıralarda olmakla birlikte her alanda etkinliğini artırmayı, yetiştirdiği öğrencileriyle de ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet eden örnek bir fakülte olarak önlerde yer almayı hedeflemektedir. Fakültemizin eğitim, öğretim, araştırma, idari çalışmaların sağlıklı yürütülmesi, başarıların artırılması ve amaçlara ulaşılması için Güçlü ve Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) analizi sürecinde öncelikle Fakültenin güçlü ve zayıf yönleri (iç faktörler) ile çevresindeki fırsatlar ve tehditler (dış faktörler) belirlenmiştir. Sonrasında bunların ikili değerlendirmesi ile yapılan analiz sonucunda belirlenen stratejik amaçlar ile amaçlara ulaşmak için hedefler aşağıda gösterilmektedir.

 

 

 

MDBF Dekanlığının Amaç ve Hedefleri

Amaçlar

A1. Katılımcı ve işbirliği odaklı, düzenli yönetim sürdürmek

A2. Fiziki altyapıyı geliştirmek

A3. Araştırma altyapısını güçlendirmek

A4. Akademik personelin mesleki gelişimine katkı sağlamak

A5. Öğrencinin gelişimine katkı sağlamak

A6. Kurumsal veri-bilgi yönetimi sağlamak

A7. Fakültenin toplumsal katkısını artırmak

A8. Fakültenin kalite güvence sistemini güçlendirmek ve ilerleme sağlamak

A9. Fakülte tanıtım faaliyetleri sürdürmek

A10. Kurumsallığı, aidiyeti ve sosyo-kültürel gelişimi güçlendirmek

 

 

Hedefler

H1.1. İç paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin sürekliliğini sağlamak

H1.2. Dış paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin sürekliliğini sağlamak

H1.3. İl ve bölgedeki kurum-kuruluşlarla etkileşim içinde olmak

H1.4. Süreçleri gözden geçirmek, bürokrasiyi kolaylaştırıcı düzenlemeler yapmak

H2.1. Laboratuvar, atölye, bilgisayar olanaklarını güncellemek

H2.2. Yeni kampüs şekillendirmeye katkı sunmak

H2.3. Alet, teçhizat, donanım vb sağlamak

H2.4. İç mekan düzenleme ve onarımlarını yapmak

H3.1. Araştırma geliştirme faaliyetlerini ve etkinliğini artırmak

H3.2. Yayın, proje vb akademik başarıların artması için motivasyon sağlamak

H3.3. Bilimsel çalışma yürütülebilmesi için imkanlar ölçüsünde altyapı olanakları, onarım vb hizmetleri sağlamak

H4.1. Mesleki deneyimi zenginleştirecek faaliyetleri özendirmek ve desteklemek

H4.2. Sempozyum, kongre, konferans, çalıştay ve seminerler düzenleme faaliyetlerine katkı sağlamak

H4.3. Sempozyum, kongre vb veya uluslararası değişim programlarına katılımı artırmak

H5.1. Uygun eğitim-öğretim ortamı sağlamak

H5.2. Güncel gelişmeler ve kariyer geliştirme olanaklarını duyurmak

H5.3. Eğitim-öğretimin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak

H5.4. Öğrenci değişim programlarına katılımı teşvik etmek

H5.5. Uluslararası standartta diploma eki vermek

H6.1. Kayıtlı veri düzenini sağlamak

H6.2. Raporlamaları düzenli yapmak ve arşivlemek

H6.3. Üniversitenin diğer birimleriyle veri-bilgi akışını sürekli ve düzenli takip etmek

H7.1. KOSGEB, TUBITAK, Tekn. Geliştirme Bölgeleri gibi kurum ve programlara destek vermek

H7.2. Danışmanlık, bilirkişilik vb faaliyetleri sürdürmek

H7.3. Güncel gelişmelerde gerektiğinde toplumu bilgilendirmek

H7.4. Yerel, bölgesel veya ulusal birliklerde (Örn. KOP) üzerine düşen kurumsal katkıları sunmak

H8.1. Kurum kalite rehberi ile uyumlu çalışmalar sürdürmek

H8.2. GZFT analizini periyodik olarak güncellemek

H8.3. Fakültenin bilgi-deneyim potansiyelini takip etmek,

H8.4. Fakültenin potansiyelini hem bireylerin hem kurumun gelişmesine katkı sunacak yönde değerlendirmek

H8.5. Uluslararası standartta kalite güvence belgesi almak

H9.1. Ulusal tanıtım amaçlı faaliyetler tasarlamak ve yürütmek

H9.2. Uluslararası tanıtım amaçlı faaliyetler tasarlamak ve yürütmek

H10.1. Ödül-takdir mekanizması ile motivasyonu artırmak

H10.2. Öğrenci sosyal faaliyetlerini desteklemek

H10.3. Akademik personel sosyal faaliyetlerini desteklemek

H10.4. Kültürel etkinlikleri artırmak